Polityka Ochrony Danych Osobowych
INTERNET

w Firmie Biuro Wspierania Inicjatyw Europejskich Pałac Szaszorowice Sylwia Lasota

Dot.:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

I/1. Informacje ogólne
Poniższe zapisy dają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę internetową https://homeandplace.pl/
Dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację.

I/2. Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej: jest Administrator Danych Osobowych
Firma Biuro Wspierania Inicjatyw Europejskich Pałac Szaszorowice Sylwia Lasota
Ul. Al. 1000-lecia 4/3
57-320 Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel: +48 606 969 064
e-mail: s.lasota@poczta.fm
(Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

I/3. Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza firma, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
 • zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

I/4. Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie – podstawowe informacje?

a) Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą.
Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

 • imię i nazwisko;
 • inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres
  korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/
  komórkowy;
 • dane o tym, gdzie klient się znajduje (lokalizacja);
  identyfikator internetowy (adres IP);
 • numer i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania dowodu osobistego/
  paszportu, data ważności dowodu osobistego/paszportu;
 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

b) Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę; na tej podstawie przetwarzamy
 • robimy to, aby dokonać rezerwacji, złożyć/ przesłać ofertę usługi, zawrzeć umowę,
 • kiedy szczególne obowiązki nakładają na nas takie zobowiązania jak zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny.
 • prowadzimy marketing bezpośredni produktów lub usług naszej firmy
 • dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi;
 • badamy satysfakcję klientów;
 • przygotowujemy lub zmieniamy naszą ofertę
 • zapisy obrazu z monitoringu wizyjnego. Mogą one w pewnych wypadkach stanowić dane osobowe.
 • archiwizujemy dane;

Szczególne dane osobowe i dane wrażliwe:

 • Za zgodą osoby, której dane dotyczą, przetwarzamy informację o niepełnosprawności. Robimy to po to, aby dostosować nasze usługi do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami.
 • Za zgodą osoby, której dane dotyczą, przetwarzamy informację czy nasz gość jest weganinem, cukrzykiem, nie je pszenicy itp. W celu przygotowania oferty.
 • Przetwarzanie danych nieletnich. Posiadamy ofertę dla dzieci i młodzieży (np. spływy kajakowe dla grup szkolnych)

I. Zbieranie danych na stronie internetowej

1 Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych?
Przetwarzanie danych jest prowadzone przez Administratora Danych Osobowych:
Firma Biuro Wspierania Inicjatyw Europejskich Pałac Szaszorowice Sylwia Lasota
ul. Al. 1000-lecia 4/3
57-320 Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel: +48 606 969 064
e-mail: s.lasota@poczta.fm
Współadministrator:
Larido Agencja Reklamowa Beata Kulasik z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno, e-mail: larido@larido.pl

2 Jak zbieramy dane osobowe?
Państwa dane są pozyskiwane na podstawie informacji, które nam Państwo przekazujecie. Może to być np. udostępnienie danych, które podajecie Państwo w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Zbieranie tych informacji odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

3 Do czego używamy Państwa danych osobowych?
Część danych jest gromadzona w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

4 Jakie macie Państwo prawa dotyczące swoich danych osobowych
?
4.1 W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Macie Państwo również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, należy skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w dziale III pkt. 1.
4.2 Skarga do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy RODO/ https://www.giodo.gov.pl/.

5. Jak długo przetwarzamy dane?

5.1 Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania.

5.2 Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania usuwamy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

5.3 Usuwamy dane w szczególności, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
b) osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu
c) upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów (np. Ustawy o rachunkowości itp.).

6. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

6.1 Polityka prywatności
Administrator bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Jeśli skorzystacie Państwo z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza zapisy wyjaśniają, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
6.2 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe jedynie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. W dowolnym momencie macie Państwo prawo odwołać już udzieloną zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

6.3 Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6.4 Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych macie Państwo prawo w dowolnym momencie do otrzymania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, o poprawieniu, zablokowaniu lub usunięciu tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w zakładce „ Dane Kontaktowe”

6.5 Sprzeciw względem e-maili reklamowych
Ze względu na opublikowanie naszego adresu oraz adresu e-mail na stronie, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy, wyrażamy sprzeciw względem wysyłania do nas na te adresy treści reklamowych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem. Opublikowane adresy służą tylko i wyłącznie we wskazanym celu, czyli informacji lub sprzeciwu względem polityki prywatności.
6.7 Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Odwiedzając naszą stronę, Państwa zachowanie podczas jej przeglądania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim z plikami cookies (ciasteczkami) i programami analitycznymi. Analiza Państwa zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowanie związane z surfowaniem nie może być powiązane Państwem. W każdej chwili można skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu analizy lub jej zapobiec, nie używając szczególnych narzędzi internetowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.

7 Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
7.1 Pliki Cookies
Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookies. (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny  Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane pliki “Session-Cookies”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich nie usuniecie. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.
Możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookies i zezwala tylko na pliki cookies w indywidualnych przypadkach. W niektórych przypadkach akceptowane są pliki cookies lub ogólnie automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki jest wyłączone i uaktywnione. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. Funkcja koszyka na zakupy) są zapisywane na podstawie Art. 6 akapit 1 lit. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku zapisywania innych plików cookies (takich jak pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.
7.2 Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP
Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.
Zbiór tych danych oparty jest na Art. 6 pkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej.
7.3 Formularz kontaktowy
Jeśli prześlecie nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1). Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych .
Możecie Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych, które nastąpiło przed odwołaniem zgody na nie, pozostaje bez zmian.. Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie, nie wycofacie zgody na przedawni się cel przechowywania danych (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

8. Narzędzia analityczne i reklama
8.1 Analityka Google
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Gromadzenie plików cookies Google-Analytics odbywa się na podstawie Art. 6 akapit 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i reklamę.

8.2 Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookies służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, proszę zapoznać się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
8.3 Realizacja zamówień
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych o zamówieniach i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.
8.4 Funkcje demograficznych cech w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „demograficznych cech” Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień na swoim koncie Google lub ogólnie sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

10. Wtyczki i narzędzia
10.1 Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych Web Fonts dostarczanych przez Google w celu ujednolicenia czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane Web Fonts w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
Aby to zrobić, przeglądarka, której Państwo używacie, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że nasza strona internetowana była przeglądana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 akapit 1 lit.f DSGVO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa komputer użyje domyślnej czcionki
Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts znajdują się pod adresem:  https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce ochrony danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.